STADGAR AV DEN 3/11 2009


Stadgar för GCV


Kamratföreningen Gamla Cykelvänner i Fix
§ 1. Föreningens ändamål


Att i en sluten kamratkrets samla personer, män och kvinnor, som på ett eller annat sätt visat sitt intresse för cykelklubben Fix verksamhet genom aktivt deltagande som cyklist eller funktionär i klubben.


Att även tillåta att personer med genuint intresse för cykelsporten (aktivt motionerande, med funktionärsuppdrag eller med enbart allmänt cykelintresse), söka medlemskap i Gamla Cykelvänner i Fix.


Att hos medlemmarna vidmakthålla intresse för Cykelklubben Fix utan att föreningen på något sätt ingriper i cykelklubbens inre angelägenheter.


Att driva sin verksamhet så, att den utöver ovan nämnda syfte, kommer att bereda medlemmarna nytta och nöje av ett sällskapligt umgänge under värdiga former.
§ 2. Inträde, uteslutning och utträde


Medlemskap kan beviljas varje person som uppfyller vad som ovan sagts i § 1, första stycket, som godkänner föreningens ändamål samt ställer sig dess stadgar till efterrättelse.


Inträdesansökan skall tillställas styrelsen, som efter noggrann prövning till- eller avstyrker densamma. Ansökan skall vid nästkommande styrelsemöte underställas föreningens sanktion.


Uteslutning ur föreningen kan ske i följande fall:


•   Om medlem häftar i skuld till föreningen i mer än ett år

•   Om medlem genom sitt uppförande eller annorledes uppenbarligen skadar föreningens anseende.


Varning skall dock dessförinnan av styrelsen utdelas.


Medlem som uteslutits ur föreningen förlorar all rätt i dess tillhörigheter.


Medlem äger rätt att utträda ur föreningen om han eller hon fullgjort sina skyldigheter. Anmälan härom göres till styrelsen.
§ 3. Avgifter


Medlemsavgiften, för närvarande 150 kronor per år, erlägges på anmodan från styrelsen i samband med årsmötet eller strax därefter. Medlemsavgiften kan ändras vid årsmötet eller vid särskilda fall av styrelsen.
§ 4. Styrelsen


Föreningens angelägenheter och förvaltning handhaves av en styrelse som består av 7 ordinarie ledamöter.


Styrelsens ledamöter väljes på årsmötet för en tid av två år i sänder. Ordförande väljes på årsmötet för ett år.


Styrelsen konstituerar sig själv, med undantag för ordförande, som utsetts av årsmötet.


Styrelsebeslut äger sin giltighet vid övervägande majoritet vid röstning.
§ 5. Sammanträden


Föreningen avhåller årsmöte en gång om året och detta skall ske under tiden januari–mars.


Extra sammanträde hålles då styrelsen så finner lämpligt.


Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, d.v.s. varje kvartal. Styrelsen sammankallas av ordförande direkt eller genom sekreterares försorg.


Styrelsen äger rätt att besluta i sådana frågor som icke utan olägenhet kan uppskjutas till föreningens allmänna årsmöte.
§ 6. Revision


För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper, utses årligen i samband med årsmötet 1 revisor jämte 1 suppleant.
§ 7. Allmänna bestämmelser


Vid längre tids sjukdom eller arbetslöshet kan medlem, efter styrelsens prövning, befrias från erläggande av avgifter.


Medlem som uppvaktas på högtidsdag får ej häfta i skuld till föreningen för längre tid än ett år.
§ 8. Firmateckning


Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 9. Upplösning av föreningen


Beslut om föreningens upplösande skall ske på två på varandra följande medlemsmöten.


Skulle beslut om föreningens upplösning enligt ovanstående bestämmelser fattas, skola alla medel och inventarier tillfalla Cykelklubben Fix.
§ 10. Stadgeändring


Beslut om stadgeändring skall ske på föreningens årsmöte.

 


 


Helsingborg 3/11 2009

Reviderad 12/2 2013 (§1)

Reviderad 8/2 2016 (§3)

Senaste kommentarer

24.06 | 20:31

Fina minnen, vad kul vi hade och har fortfarande 💪

...
16.06 | 19:07
CK FIX FILMDETALJ har mottagit 3